Gevarieerd en uitdagend werk

Natura2000 is een instrument om verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Mooi als je daar aan mee mag werken. Pim, medewerker van Nieuwland, was gedetacheerd bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat in Lelystad. Als GIS-specialist werkte hij daar aan een groot aantal kaarten, onderverdeeld in algemene, thematische, ecologische, en kaarten over abiotiek. Een detachant schrijft over zijn werkzaamheden met GIS en geo-informatie.

natura 2000

 

 

 

Rijkswaterstaat verzamelt en beheert zelf data die bruikbaar zijn voor deze kaarten. Daarnaast krijgt Rijkswaterstaat van veel organisaties data aangeleverd om deze kaarten te vervaardigen. Zo heeft bijvoorbeeld ‘De vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland’ veel gegevens aangeleverd m.b.t. watervogeltellingen en broedvogeltellingen.

Het komt echter ook regelmatig voor dat er een behoefte bestaat om een bepaald onderwerp in kaart te brengen, waarvan vooralsnog geen gegevens voorhanden zijn. Dan kan ervoor gekozen worden zelf een dataset te vervaardigen op basis van luchtfoto's en het verzamelen van gegevens via internet.

Het bewerken en/of combineren van bestaande geodatasets geeft dan alsnog het gewenste resultaat. Van alle kaarten die gemaakt zijn, komen er slechts enkele in het beheerplan terecht. De overige kaarten worden veelvuldig gebruikt als referentie. Het is voor auteurs handig om in één oogopslag te kunnen zien waar een bepaald habitattype voorkomt, of waar broedparen van een specifieke vogelsoort voorkomen.

 

 

 

Waterkijker

Uiteindelijk zal een groot aantal kaarten beschikbaar komen voor alle Rijkswaterstaatmedewerkers via een speciale applicatie met de naam Waterkijker. De Waterkijker is bedoeld voor de presentatie van geografische informatie ten behoeve van de Natura2000 gebieden en de waterlichamen van de Kader Richtlijn Water [KRW] die in beheer zijn van RWS.

Door de verschillende regionale diensten worden er data gegenereerd en aangeleverd aan de Waterkijker. De centrale ontsluiting met uniforme presentatie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de organisatie brede aanpak van de beheerplannen, zoals de regionale diensten die voor ogen hebben. Tevens wordt door deze vorm van ontsluiting het beheer en onderhoud van de gegevens op een centrale plaats geregeld.

Als detachant lever je met je specialisme een nuttige bijdrage aan een interessant project.

 

 

 

Tags: Grenzen (nationale parken, beheergebieden Rijkswaterstaat, waterschappen, provincie, gemeenten) vogels (vnl. watervogels zoals de aalscholver, lepelaar, wulp, etc.), habitattypen, zoogdieren, plantensoorten, bodemhoogte, morfologie, waterpeil, recreatie, infrastructuur, lozing & onttrekking, baggeren en storten, grondgebruik, visserij.

Heeft u een tijdelijke collega nodig voor de uitvoering van specifieke GIS-werkzaamheden?


Ga voor de meest actuele informatie naar onze nieuwe site.

nieuwlandgeo.nl

WWW.NIEUWLANDGEO.NL